C C C C A+ A A- X

Конкурс за длъжността "съдебен секретар" в Районен съд-гр.Кнежа по чл.68, ал.1, т.3 от КТ -по заместване

Дата на публикуване 20 февруари 2019 Последна редакция 5 юни 2019 Кариери Отпечатай

З А П О В Е Д 
№8-АД

Антон Цветанов Антонов-Административен ръководител-председател на РС-гр.Кнежа в изпълнение на правомощията си съгласно чл.80 от ЗСВ и във връзка със възникнала необходимост от обезпечаване със съдебен служител на длъжността "съдебен секретар"по заместване -чл.68, ал.1,т.3 от КТ, във вр.чл.343, ал.1 от ЗСВ, чл.138-145 от Правилник за администрацията в съдилищата ,чл.93 и чл.94 от КТ и във връзка с организацията на работата в поверения ми от ВСС, Районен съд-гр.Кнежа
З А П О В Я Д А М :
Обявявам конкурс за длъжността "съдебен секретар" в Районен съд-гр.Кнежа по чл.68, ал.1, т.3 от КТ -по заместване.

I.Кратко описание на конкурсната длъжност : Длъжността "съдебен секретар" е с пореден №14 от Класификатора на длъжностите в администрацията по чл.341, ал.1 от ЗСВ, утвърден с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол №3/29.01.2019г., раздел II-Специализирана администрация, код по НКПД-3343 3004.

II.Основни функции и задължения на съдебен секретар: Изпълнява дейности по подготовката на делата за разглеждане в съдебни заседания;изготвя и прилага към делата протоколите от съдебни заседания;подрежда по реда на постъпване книжата от заседанията;изпълнява разпорежданията на съда в открити ,закрити и разпоредителни заседания,съставя документи за изплащане на определените суми за възнаграждения и разноски на експерти,свидетели и съдебни заседатели.
/подробно описание се съдържа в длъжностната характеристика за длъжността"съдебен секретар"/

III.Минимални и специфични изисквания към кандидатите и размер на основно месечно възнаграждение: 
1.Размер на основно месечно възнаграждение:минимален размер на основна месечна работна заплата в размер от 683 лв. и минимален ранг V ранг за длъжността, с определено възнаграждение за ранга- 25,00лв.
2.Минимални изисквания към кандидатите:
-образователна степен: средно образование;
-да е български гражданин;
-да е навършил пълнолетие;
-да не е поставен под запрещение;
-да не е осъждан/а за умишлено престъпление от общ характер;
-да не е лишен по съответния ред от право да заема определена длъжност;
-да не е съпруг или съпруга,роднина по права линия,по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до четвърта степен включително с ръководството на съда;
-да не е едноличен търговец,неограничено отговорен съдружник в търговско дружество,управител или изпълнителен член на търговско дружество,търговски пълномощник,търговски представител/прокурист/,ликвидатор или синдик;
-да не е народен представител и
-да не заема ръководна или контролна длъжност на национално и местно ниво в политическа партия.
3.Специфични изисквания към кандидатите: добро владеене на машинопис,добри познания по стилистика,правопис,граматика и пунктуация,много добри познания и умения за текстообработка с МS WORD и обработка на данни с MS Excel; базови познания и умения за съставяне и оформление на съдебни протоколи съгласно процесуалните закони /ГПК,НПК и АПК/;писма ,удостоверения и др.;базови познания относно общата нормативна уредба на съдебната власт и работата на съдебната администрация/ ЗСВ,Правилник за администрацията в съдилищата и процесуалните закони/ГПК и НПК/ в частите им свързани с обработката и движението на делата,както и на други нормативни актове,имащи пряко отношение към извършената от служителя работа. 

IV.Начин на провеждане на конкурса : Конкурсът за длъжността "съдебен секретар" по заместване в РС-гр.Кнежа ще се проведе в два етапа:
Първи етап: набор на кандидати и комплектоване на документите им за периода от 20.02.2019г. до 21.03.2019г.вкл. и
Втори етап: от два под етапа Първи подетап на 22.03.2019г. от 9,30ч-до 12,00ч. по документи за допускане до втори подетап и Втори подетап на 25.03.2019г. в 14,00ч. в две части :
1.събеседване с всеки един от допуснатите до етапа кандидати във връзка с конкурсната длъжност,представените от него документи и мотивацията му и
2.проверка на машинописните и компютърни умения на всеки един от кандидатите: диктовка на текст,диктовка на правни термини и препис на текст
Забележка: Информацията за допуснатите кандидати до втория етап на конкурса може да бъде получена на съответното място за обяви в сградата на РС-гр.Кнежа.

V.Необходими документи: Кандидатите следва да представят писмено заявление /по образец/за участие в конкурса.
Към това заявление се прилагат:
1.Подробна професионална автобиография;
2.Декларация от кандидата,че е пълнолетен български гражданин,не е поставен под запрещение,не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода,не е лишен от право да заема определена длъжност /чл.141,ал.2,т.1 от ПАС-по образец/;
3.Декларация от кандидата за липсата на обстоятелствата по чл.137,ал.2 от ПАС/по образец/;
4.Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен,допълнителна квалификация и правоспособност,които се изискват за длъжността;
5.Копие от документи,удостоверяващи трудов стаж ,ако има такива;
6.Свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство;
7.Удостоверение от психиатричен кабинет ,че кандидата не се води на учет ;
8.Мотивационно писмо от не повече от 1 стандартна машинописна страница и
9.Други документи,удостоверяващи квалификации,свързани със заемане на длъжността.

VI.Място на подаване на документите: Документите ще се приемат от човешки ресурси на РС-гр.Кнежа, г-жа Анелия Бенковска в "Център за обслужване на граждани и адвокати" в РС-гр.Кнежа всеки работен ден през периода от 20.02.2019г. до 21.03.2019г.вкл. от 8,30 до 17,00ч. 

VII.Срокове и условия за подаване на документите : 
Документите се подават всеки работен ден през периода от 20.02.2019г. до 21.03.2019г.вкл. от 8,30 до 17,00ч. в "Център за обслужване на граждани и адвокати" в РС-гр.Кнежа на човешки ресурси на РС-гр.Кнежа,г-жа Анелия Бенковска. 

VIII.Документи ще се приемат само ,ако са подадени лично от кандидата или чрез пълномощник/с нотариално заверено пълномощно/.
Образците на заявлението и декларациите свързани с провеждането на конкурса и типовата длъжностна характеристика за конкурсната длъжност "съдебен секретар",са на разположение на всеки кандидат в "Център за обслужване на граждани и адвокати" в РС-гр.Кнежа при човешки ресурси на РС-гр.Кнежа,г-жа Анелия Бенковска. 

IX.Длъжностната характеристика и Етичния кодекс на съдебните служители са на разположение за запознаване в РС-гр.Кнежа в "Център за обслужване на граждани и адвокати" в РС-гр.Кнежа при Главен специалист човешки ресурси на РС-гр.Кнежа,г-жа Анелия Бенковска. 

X.НАЗНАЧАВАМ комисия за провеждане на конкурсната процедура,в състав:
Председател : Пламен Георгиев Тодоров-"районен съдия",
Членове: Евгени Диков-"Гл.счетоводител" и 
Красина Давидова-"съдебен секретар"

XI.ВЪЗЛАГАМ на назначената комисия : Да проведе конкурсната процедура в два етапа:
- в Етап първи-по документи да разгледа подадените документи от кандидатите на 22.03.2019г. от 09,30ч.до 12,00ч. и да вземе решение за допускане на кандидатите до втория етап на конкурса. Комисията да състави мотивиран протокол за решението си относно допускането и недопускането до конкурса и да изготви списъци на допуснатите и недопуснатите до конкурс кандидати. В списъка на допуснатите кандидати да се посочи датата на провеждане на конкурса,началния час и мястото на провеждането му : на 25.03.2019г. от 14,00ч. в Съдебна зала №2 на РС-гр.Кнежа.
В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати да се посочат основанията за недопускането им.
Протоколът и горните списъци да бъдат обявени на информационното табло на РС-гр.Кнежа на 22.03.2019г. до 13,30ч.
Недопуснати до конкурса кандидати могат да подадат жалба за това пред Административния ръководител-председател на РС-
гр.Кнежа в 3/три дневен срок/,считано от 13,30ч. на 22.03.2019г. до 12,00ч. на 25.03.2019г.вкл. ,който се произнася окончателно преди започването на конкурса,а подадена жалба не спира конкурсната процедура. 
-в Етап втори: в две части да се проведе :
1.събеседване с всеки един от допуснатите до етапа кандидати във връзка с конкурсната длъжност,представените от него документи и мотивацията му и
2.проверка на машинописните и компютърни умения на всеки един от кандидатите: диктовка на текст,диктовка на правни термини и препис на текст.

ХII.Конкурсът да се проведе на 25.03.2019г. от 14,00ч. в Съдебна зала №2 на РС-гр.Кнежа

XIII.Трудовото правоотношение ще възникне с лицето ,класирано на първо място в конкурса след издаването на изрична заповед на осн.чл.68,ал.1,т.3 от КТ/за заместване на работник или служител,който отсъства от работа/.

XIV.Конкурсът да се оповести и на общодостъпно място в сградата, където се помещава РС-гр.Кнежа, където се обявяват списъците и др.съобщения във връзка с конкурса, както и на електронната страница на съда.

XV.Изпълнението на заповедта възлагам на назначената конкурсна комисия,а организацията по приемането на документи,снабдяването с длъжностни характеристики,осигуряване работата на комисията на "човешки ресурси" на съда.
Заповедта да се сведе до знанието на назначената комисия и на "човешки ресурси" в РС-гр.Кнежа за сведение и изпълнение.

Адм.ръководител - Председател на РС-гр.Кнежа : Антон Антонов 

 

 

Свързани файлове

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация